הכפר שוודאונג - Shwedaung - בנייה קולונאילית מראשית המאה

הכפר שוודאונג - Shwedaung - בנייה קולונאילית מראשית המאה